Regulamin
Beepworld GmbH
Mündelheimer Weg 9
D-40472 Düsseldorf

Germany

Prezes Zarządu:
David Finkenstädt
Dr. Thomas Finkenstädt
I. Spis treści
II. Postanowienia ogólne
III. Warunki rejestracji
IV. Odpowiedzialność za nieletnich
V. Opłaty i warunki płatności
VI. Ochrona danych
VII. Ochrona praw autorskich
VIII. Linki
IX. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności
X. Zmiany usług
XI. Zmiany warunków regulaminu
XII. Wypowiadanie członkostwa
XIII. Hosting prywatnych stron
XIV. Fora, Chatrooms, Beepdate, Etykieta
II Postanowienia ogólne
Podstawą uczestnictwa w Beepworld są następujące warunki Beepworld
Sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesów Paweł Janowicz (nazywanej dalej Beepworld). Poprzez zarejestrowanie się do Beepworld i używanie oferowanych usług, uczestnik zgadza się na warunki uczestnictwa zgodne z obowiązującym prawem i regulaminem. Poszczególne usługi Beepworld oferowane są we współpracy z partnerami. Dla tych usług obowiązują dodatkowe uzupełniające warunki regulaminowe, które są do wglądu poprzez określony link. Linki te widoczne są zazwyczaj na końcu strony, na której oferowane są poszczególne usługi.
III Warunki rejestracji
Usługi Beepworld dostępne są członkom po uprzednim dokonaniu rejestracji.
Członkiem może zostać każdy, kto w pełni i wiarygodnie wypełni formularz zgłoszeniowy. (dane rejestracyjne). Użytkownik otrzymuje login oraz hasło (dane użytkownika). Członek jest zobowiązany do wiarygodnego podania oraz uaktualniana danych rejestracyjnych. Danych użytkownika nie należy ujawniać osobom trzecim.
Rejestracja jest bezpłatna. Każdy członek może posiadać wiele członkostw co pozwala na korzystanie ze związanych z tym udogodnień. Członek zobowiązuje się do nie usuwania rozpoznawalności automatycznie generowanej przez Beepworld wskazówki o odpowiedzialności autora za zawartość swojej strony oraz wskazówki „bezpłatna strona Beepworld”
Beepworld nie przechowuje warunków umów indywidualnie dla każdego z członków. Warunki umowy każdy z członków może wywołać poprzez link na stronie głównej.
IV Odpowiedzialność za nieletnich
Nieletni mają możliwość rejestracji do korzystania z darmowych usług Beepworld, o ile są świadomi konsekwencji ujawnienia i przetwarzania ich danych , rozumieją znaczenie takiej zgody i o ile korzystanie z niektórych usług nie jest jednoznacznie zabronione dla nieletnich. W przypadku gdy prawni opiekunowie wyrażają nieletnim zgodę na korzystanie z usług Beepworld które wymagają uprzedniej rejestracji, akceptują tym samym swoją odpowiedzialność za zachowanie nieletnich online, kontrolę dostępu oraz ponoszenie konsekwencji za złamanie regulaminu przez ich nieletnich podopiecznych. Opiekunowie prawni są świadomi, że w przypadku wystąpienia roszczeń i odszkodowań od osób trzecich wobec Beepworld, a które powstały poprzez aktywność nieletnich w ramach korzystania z usług udostępnionych przez Beepworld, odpowiedzialność za te roszczenia i odszkodowania przechodzi na nich.
Opiekunowie prawni nieletnich są świadomi, że niektóre oferowane przez Beepworld usługi zawierają treści lub linki, które nie są przeznaczone dla nieletnich.
V Opłaty i warunki płatności
Usługi Beepworld są bezpłatne, o ile nie jest to osobno wykazane. W przypadku usług płatnych, użytkownik jest szczegółowo poinformowany o kosztach i sposobie płatności. W przypadku usług firm trzecich , które oferowane są w ramach sieci Beepworld, a wymagają one dodatkowych rejestracji, umowa jest zawierana bezpośrednio z tymi firmami trzecimi. W przypadku dokonywania świadczeń towarowych lub usługowych poprzez Beepworld, umowy zawarte mają ważność wyłącznie między oferentem a odbiorcą.
VI Ochrona Danych
Tutaj znajdziesz wyjaśnienie [link = http: //www.beepworld.pl/privacy.html]. [/ Link]
VII Ochrona praw autorskich.
Każdy materiał w sferze usług Beepworld, a także na innych stronach internetowych może być przedmiotem chronionym prawem autorskim. Do tego należą teksty, software, HTML-/Java- /Flash- Kody źródłowe, zdjęcia, materiały video, grafiki, znaki towarowe oraz muzyka oraz dźwięki. Prawo autorskie może obejmować indywidualne części jak też zbiory materiałów. Ściąganie i używanie materiałów objętych ochroną praw autorskich, które udostępniane są przez Beepworld lub strony trzecie jest dozwolone użytkownikom o ile zachowane są obowiązujące przepisy oraz warunki regulaminowe oferenta lub Beepworld. Użytkownicy nie mają prawa, poza określonymi prawem ramami, używania tych materiałów do kopiowania, obróbki, dalszego przekazywania, rozpowszechniania, publikacji, używaniem w celach komercyjnych, przekształcania ich w inne formaty oraz używania ich w innych celach. W szczególności zabronione jest używanie nazw lub znaków towarowych, niezależnie od tego, czy użyte są w pierwotnej lub linkowanej formie z inną domeną w internecie.
W przypadku, gdy użytkownik używa materiału podlegającemu ochronie praw autorskich, jest on zobowiązany do umieszczenia widocznej wskazówki (copyright), która pozwala neutralnemu obserwatorowi na jednoznaczne przyporządkowanie autora..
Użytkownik przyjmuje do świadomości, że naruszenie praw autorskich może doprowadzić do roszczeń odszkodowawczych od osób trzecich, za które Beepworld nie jest odpowiedzialny.
VIII Linki
Beepworld lub osoby trzecie mogą generować linki do innych stron internetowych („Sites”) lub źródłowych. Beepworld nie posiada kontroli nad takimi stronami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych stron lub źródeł, nie rości sobie żadnych praw do treści zawartych na takich stronach i wyklucza odpowiedzialność oraz gwarancje za nie, o ile nie znane są pozytywne informacje odnośnie treści niezgodnych z prawem. Linki generowane są w większości przez użytkowników. Z powodu ich dużej ilości, techniczną niemożliwością jest ich sprawdzenie przez współpracowników Beepworld. W przypadku otrzymania wskazówki o zamieszczeniu linka do zewnętrznej strony, która rozpowszechnia treści niezgodne z prawem, zostanie on usunięty przez Beepworld. Jednocześnie Beepworld nie ponosi odpowiedzialności za przeciążenia przekierowywanych stron. Użytkownicy Beepworld są zobowiązaniu do upewnienia się, czy administratorzy poszczególnych stron wyrażają zgodę na umieszczanie przekierowywań. Użytkownik jest zobowiązany do zaznaczenia, że zawartość przekierowanej strony pojawi się w nowym oknie (Frame).
Jeżeli w przypadku przekierowania strony dojdzie do jakichkolwiek roszczeń wobec Beepworld, użytkownik, z którego powodu do tego dojdzie, na pierwsze żądanie Beepworld, przejmie odpowiedzialność za wynikłe roszczenia. Beepworld, niezależnie od tego, czy przekierowanie jest uprawnione lub nie , może to przekierowanie znieść, jeżeli administrator poszczególnej strony wniesie zastrzeżenie odnośnie przekierowaniu. Użytkownikom zabrania się umieszczania przekierowań do stron, które oferują treści niezgodne z prawem i obyczajami, krzewią rasizm, popierają przemoc oraz działania wojenne, mogące stanowić niebezpieczeństwo zagrożenia obyczajowości i psychiki dzieci i młodocianych, mogących szkodzić wizerunkowi Beepwolrd , posiadają treści pornograficzne lub wskazujące na treści z taką zawartością.
IX Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności
Korzystanie z usług Beepwolrd następuje na własne ryzyko użytkownika. Beepworld nie przejmuje odpowiedzialności, za bezzakłóceniową , czasową, i bezbłędną dostępność swoich usług. Beepworld nie ponosi odpowiedzialności za utracone informacje i dane użytkowników, umieszczonych na użyczonych nośnikach pamięci lub nośnikach pamięci użytkowników. Informacje lub porady, które użytkownik otrzymał w ramach usług Beepworld, w postaci stron internetowych, per Email lub telefax, pisemnie lub ustnie nie są przedmiotem gwarancji ze strony Beepworld, o ile nie zostało to jednoznacznie potwierdzone. Wyłączona jest odpowiedzialność za niezawinione przedsięwzięcia urzędowe, strajki, siłę wyższą, katastrofy oraz przypadkowe szkody. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na skutek ww. przypadków może nastąpić niepełna dostępność usług Beepworld. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy także w stosunku do współpracowników i pracowników pomocniczych Beepworld.
Niniejsza umowa nie wyłącza oraz ogranicza odpowiedzialności Beepworld w następujących przypadkach:
X Zmiany w ofercie usług
Beepworld może dowolnie określać zarówno rodzaj jak i zakres dostępności oferowanych usług. Zawężenia jak i rozszerzenia i inne zmiany oferowanych usług dokonywane przez Beepworld są dopuszczalne.
XI Zmiany warunków regulaminu
Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu dokonywane są poprzez informację na stronie WWW.beepworld.pl. (') w punkcie menu „regulamin”. Użytkownik zobowiązuje się regularnie czytać regulamin i go akceptować. Zmiany uznawane są jako zaakceptowane, o ile użytkownik w przeciągu miesiąca po upublicznieniu zmiany nie dokona pisemnej odmowy ich przyjęcia. Odmowa akceptacji zmian może być potwierdzona przez e-mail do: info@beepworld.pl ('). Temat wiadomości musi zawierać słowo „sprzeciw”. Z chwilą dotarcia sprzeciwu kończy się członkostwo i dostęp do serwisu , bez potrzeby dodatkowego potwierdzenia przez Beepworld.
W przypadku gdyby jakaś ze zmian regulaminu okazała by się w przyszłości niezgodna z prawem lub niemożliwa w realizacji, lub ich prawomocność utraciła by ważność, pozostałe warunki regulaminu zachowują swoją ważność i pozostają bez zmian. To samo dotyczy, gdyby miało się okazać, że umowa zawiera luki prawne: w miejsce nieważnych lub niemożliwych do realizacji postanowień włączone zostają regulacje dopuszczone lub najbliższe dopuszczone prawnie, które oddają sens i cel umowy, które strony umowy w momencie jej zawarcia lub późniejszych zmian miały w zamyśle.

Miejscem zawarcia umowy oraz sporu jest Dusseldorf.

Umowa podlega prawu niemieckiemu.
XII Wypowiadanie członkostwa
Beepworld ma prawo bezterminowego wypowiedzenia członkostwa w użytkowaniu usług Beepworld. Wypowiedzenia następuje poprzez wyłączenie strony użytkownika. Beepworld jest upoważniony do bezterminowego wypowiedzenia z ważnych powodów bez uprzedniego upomnienia. Ważny powód ma zastosowanie w przypadku, gdy użytkownik łamie obowiązujące prawo lub regulamin serwisu.
Użytkownik jest powiadamiany poprzez e.mail o przekroczeniu 2 GB /miesiąc gwarantowanego transferu danych (Traffic). W przypadku przekroczenia limitu transferu w następnym miesiącu, strona może zostać zablokowana bez dalszego uprzedzenia.
Członek może wypowiedzieć członkostwo w Beepworld w każdym czasie bez podania powodów poprzez kliknięcie odpowiedniego punktu w menu. Po zaistniałym wypowiedzeniu Beepworld ma prawo do skasowania wszelkich danych użytkownika wprowadzonych do sieci Beepworld lub od niej otrzymanych.
Terminy wypowiedzeń mogą być różne w zależności od postanowień poszczególnych usług, szczególnie w usługach płatnych.
XIII Hosting prywatnych stron
Każdemu członkowi udostępniony jest obszar 100KB na udostępnienie swojej prywatnej strony WWW z transferem danych maksimum 3GB / miesiąc, niezależnie od faktycznej pojemności. Dla każdej prywatnej strony istnieje obowiązek podania Znak firmowy wydawcy.. Członek jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej prywatnej stronie Znak firmowy wydawcy zgodnie z prawem telemedialnym , które umożliwia każdemu odwiedzającemu informację o pełnym adresie członka.
O ile Beepworld zapewnia niezbędny zakres pamięci dla stron internetowych użytkowników, nie jest jednak odpowiedzialny za publikowane tam treści, jeżeli nie są mu one znane. Treści te są dla Beepworld obcymi treściami. Beepworld nie kontroluje treści stron użytkowników przed ich opublikowaniem. Beppworld zastrzega sobie prawo według swojego osądu do usunięcia strony użytkownika. Beepworld nie przejmuje gwarancji ciągłości dostępu stron użytkowników. Beepworld nie przejmuje gwarancji za szkody powstałe na skutek przerw w dostępie do stron użytkowników lub przypadku utraty danych użytkowników. Użytkownik jest sam odpowiedzialny za kontrolę i zabezpieczenie swojej strony. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za to aby zawartość stron spełniała warunki dyktowane prawem. Szczególnie zabronione jest umieszczanie następujących treści:
• jakiekolwiek używanie dzieł chronionych prawem autorskim bez uprzednio wyrażonej zgody właściciela praw autorskich. Szczególnie zabronione jest oferowanie ścigania chronionych prawem autorskim dzieł muzycznych, filmowych lub oprogramowania osób trzecich, bez ich jednoznacznej zgody na rozpowszechnianie lub kopiowanie.
• rozpowszechnianie treści, których rozpowszechnianie jest prawnie zakazane.
• rozpowszechnianie treści pornograficznych
• nakłanianie do czynów przestępczych lub do ich współudziału.
• materiałów, które szkalują, obrażają lub grożą osobom trzecim. Użytkownikom zabrania się udostępniania nośników pamięci osobom trzecim w celu umieszczania ich danych lub w celach innych niż tworzenie swoich stron internetowych w ramach usług Beepworld.

Użytkownik uprawnia Beepworld do zamieszczania reklam na utworzonych stronach internetowych w serwisie reklam zgodnie z regulaminem.
Beepwordl nie ponosi odpowiedzialności za usuwanie stron internetowych użytkowników z przeglądarek internetowych. Przeglądarki internetowe są niezależnymi przedsiębiorstwami, na które Beepworld nie ma żadnego wpływu.
XIV Fora, Chatrooms, Etykieta
Funkcjonalna komunikacja pomiędzy użytkownikami i optymalne wykorzystanie usług Beepworld zapewniona jest przy założeniu, że użytkownicy respektują się wzajemnie i zachowują przyjęte reguły. Pod tymi założeniami kryje się, że użytkownicy ani w e-mailach, ani w ankietach Beepworld, w chatroomach, konferencjach, ogłoszeniach kontaktowych nie wyrażają się obscenicznie, obrażająco, znieważająco, pogardliwie, rasistowsko lub w jakiś inny sposób niezgodny z prawem. Użytkownik zobowiązuje się respektować kulturowe i religijne zwyczaje pozostałych użytkowników. Strony użytkowników Beepworld, Chat, Beep-Messenger, MessageBox, Beepdate i Forum udostępnione są w celu wzajemnego poznania się użytkowników.
W przypadku Beepdate chodzi o SMS Dating Sernice. Użytkownik ma możliwość umówienia się za pomocą swojego numeru telefonu komórkowego, kodu pocztowego, zainteresowań i wieku zapisać do Beepdate-pool. Dane te są niedostępne dla pozostałych użytkowników.

Zgłoszeniem udziału w Beepdate użytkownicy wyrażają zgodę na przesłanie SMS innych użytkowników. Użytkownik jest świadomy tego, że odpowiedzią na generowany przez Beepdate SMS jakiegokolwiek użytkownika , jemu nieznanemu użytkownikowi ujawniony zostaje numer telefonu i dalsze wykorzystanie tych danych w zakresie upowszechnienia pozostaje niezależne od Beepdate.

Beepdate nie przejmuje odpowiedzialności za rodzaj, treść i ilość SMS, powstałych wskutek działania Beep-pool między użytkownikami. Szczególnie Beepdate nie jest w stanie ograniczać ilości i kontrolować treści bezpośrednio wysyłanych SMS.

Beepworld zastrzega sobie prawo usunięcia materiałów lub ich części, które nie zachowują ww. reguł aż do zablokowania lub usunięcia stron użytkowników bez uprzedzenia. Beepworld wskazuje, że dane osobowe, wypowiedzi i informacje od osób poruszających się w Internecie mogą być fałszywe, a zatem Beepworld nie może gwarantować zachowania osób trzecich, niezależnie od tego gdzie to następuje..Beepworld nie ponosi odpowiedzialności za rozporządzanie danymi i informacjami , które uzyskuje użytkownik od pozostałych użytkowników lub osób trzecich, w ramach usług Beepworld.
Użytkownik wyraża zgodę, że dane uzyskane przez Beepworld mogą być dalej przetwarzane i przekazywane o ile jest to niezbędne w prowadzeniu serwisu usług Beepworld.